esplai

Esplais, cultura i ApS

Salvador Carrasco, professor emèrit del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona

Salvador Carrasco, professor emèrit del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona

Salvador Carrasco – L’ApS permet posar en valor elements culturals i valors humanistes, alhora que afirma la “primacia del món de la vida”, la vàlua de la feina pacient i ben feta, la importància de la quotidianitat, de la sensibilitat i la subjectivitat.

L’ApS és una eina útil per al desenvolupament de competències socials dels joves; permet aprofundir en els continguts dels sabers implicats, en la mida en què els aprenentatges proposats són significatius i, en la mida en què el servei respon a necessitats socials reals. També és una “escola de civisme”, contribueix a la projecció social del coneixement, a la millora de la relació educació/societat i a la realització de noves experiències que enriqueixen la convivència ciutadana.

L’ApS és congruent amb les aspiracions a una educació de qualitat; amb la preocupació per posar als joves en el centre de les preocupacions i interessos educatius; amb una pregona valoració de la indagació, la innovació i el treball original i ben fet.

La realització de projectes d’ApS dóna peu a la reflexió sobre qüestions a les que acostumem a donar poca importància. Efectivament, des de la pràctica de l’educació en el lleure constatem que realitzant experiències d’ApS “hem repensat les nostres activitats des de noves perspectives”, per haver:

  • descobert nous llenguatges en l’educació, per la via d’ un aprenentatge innovador i creatiu
  • reconstruït i repensat velles tradicions culturals, per a projectar-les a la societat actual
  • obert noves possibilitats d’integrar creació, recerca, indagació i innovació educativa
  • gestionat la complexitat dels nostres projectes, des del disseny, al desenvolupament i avaluació de l’impacte socio-educatiu
  • explicitat els aprenentatges que considerem més significatius per als serveis que ens proposem prestar
  • pensat molt la viabilitat i sostenibilitat dels projectes que ens proposem dur a terme
  • buscat les complicitats necessàries al moment de la projecció social i el compromís al servei de la comunitat

Els projectes d’ApS han enriquit la nostra experiència i han obert la nostra ment a nous interrogants i nous reptes. En línies generals, els esplais que fan projectes d’ApS estan satisfets, milloren i progressen en una direcció que considerem positiva.